Naar inhoud

Terug

Actualiteitsdebat Onderwijs

Gisteren vond in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de uitspraken van Minister Crevits, waarbij zij aan allochtone ouders de oproep had gedaan om een grotere betrokkenheid te tonen bij de school.

Zelf mocht ik hier namens de fractie het spreekgestoelte betreden om ons standpunt te vertolken. Benieuwd naar mijn tussenkomst? Dan nodig ik u graag uit verder te lezen! U kan het debat tevens herbekijken op de website van het Vlaams Parlement.

 Voorzitter, minister, collega’s,

de laatste spreker staat altijd voor de situatie dat er al heel veel is gezegd.
Ik wil beginnen met te stellen dat het voor CD&V ontzettend belangrijk is dat elk kind zich thuis voelt op school. Dat vraagt inspanningen van de school om een schoolcultuur te creëren die inspeelt op diversiteit. Schoolbesturen moeten acties ondernemen, zodat de achtergrond of de eigenheid van kinderen geen belemmeringen vormen om te participeren en te leren.

Daarom is het belangrijk dat ouders nauw betrokken worden bij de vorming van hun kind, niet alleen thuis maar ook op school. Daarom is het onmisbaar dat scholen en ouders samenwerken, dat zij samen verantwoordelijkheid opnemen, dat zij samen bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken om de beste kansen te bieden in de ontwikkeling van kinderen. Dat is een context waarin ze samen opereren, waarin ze samen rechten maar ook plichten hebben, waarin ze vertrouwen geven aan elkaar, maar ook een wederzijds engagement aangaan.

Wij hebben hier al gesproken over de engagementsverklaring. CD&V heeft er in het verleden altijd op gewezen dat dit een verklaring moet zijn die niet eenzijdig tot stand mag komen. Het mag geen verklaring zijn die verglijdt tot een papieren document. Wij zien dat het vandaag in veel te veel gevallen blijft bij een administratief document. Het is hoog tijd dat we samen bekijken hoe die engagementsverklaring kan evolueren tot een samenwerking die van twee kanten komt, een wederzijds engagement dat volledig doorleefd is door school en ouders.

Minister, daarom is het goed dat u een appel richt tot zowel scholen als tot ouders, om die betrokkenheid meer dan ooit vorm te geven. Het is belangrijk dat er ook in het bijzonder een oproep wordt gericht naar die ouders die vandaag moeilijk worden bereikt, zodat zij te horen krijgen dat het echt belangrijk is om samen te bekijken hoe in een gezamenlijke verantwoordelijkheid de kansen van de kinderen op ontwikkeling kunnen worden gemaximaliseerd.

Het klopt dat het wetenschappelijk onderzoek nog niet alle details bevestigd heeft. Ik heb zelf nog niet zolang geleden een bezoek gebracht aan het centrum voor basiseducatie en aan het Heilig Grafinstituut in Turnhout, waar een zeer mooie samenwerking tot stand komt, waar een oudergroep is en waar zeer mooie resultaten geboekt worden. Dergelijke goedepraktijkvoorbeelden bevestigen dat de grote betrokkenheid van ouders bij de school leidt tot twee belangrijke zaken. Ze leidt ten eerste tot een betere integratie van ouders in het schoolgebeuren, in die schoolcultuur die vaak totaal verschilt van de thuiscultuur. Maar de ouderbetrokkenheid komt ook het welbevinden van het kind op school en de schoolse resultaten van kinderen ten goede.

Die goede leerresultaten zijn belangrijk. Goede leerresultaten zijn niet enkel en alleen een gevolg van ouderbetrokkenheid. Uiteraard is een goede Nederlandse taal cruciaal in ons onderwijs. Het is belangrijk dat ouders dit ook weten en het vormt een extra uitdaging voor de school om in die context aan de slag te gaan. Het is echter ook belangrijk dat we met zijn allen weten dat in het kader van een goede taalontwikkeling de erkenning van de identiteit cruciaal is om tot een goede taalontwikkeling te kunnen komen. Veel experten hebben daar reeds op gewezen. Daarom is bijzondere aandacht voor de identiteitsontwikkeling die gepaard gaat met exploratie, respect, openheid, maar ook met binding, cruciaal in ons onderwijs.

Minister, het is heel duidelijk dat uw uitspraken effect hebben. Er is heel veel reactie op gekomen van allerlei aard. Het is goed dat het debat vandaag opnieuw wordt gevoerd. Het is zeer goed dat ook de reacties naar boven komen van de goedepraktijkvoorbeelden, van de engagementen die reeds jaren in onze samenleving worden genomen, engagementen om de drempels weg te werken, om ervoor te zorgen dat ouders die aanvankelijk onzeker stonden ten opzichte van de school, nu zelfverzekerd participeren in het onderwijsgebeuren en waarbij we zien dat de leerresultaten van de kinderen daarmee vooruit gaan.

Daarom is het belangrijk dat vanuit die goedepraktijkvoorbeelden, maar ook vanuit alle informatie die we vanuit wetenschappelijk onderzoek hebben, scholen ouders, organisaties, het middenveld en ook de overheid een engagement opnemen en dat we iedereen uitnodigen om een engagement op te nemen. We vinden het immers belangrijk dat de kloof die we vandaag zien binnen ons onderwijs gedicht wordt. We vinden het belangrijk dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij bouwen heel graag mee met u, minister, aan die bruggen die nodig zijn, aan de verbindingen die moeten worden gelegd. Wij wensen u heel veel succes om daar in de volgende maanden werk van te maken. 

Toegevoegd op 09 maart 2017

Tags: Actualiteitsdebat, Diversiteit, Gelijke kansen, Ouders, Vlaams Parlement,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief