Naar inhoud

Terug

Geen middelen + geen aanpassingen = geen leerzorg

Opmerkelijk is dat de minister in het huidige ontwerp van decreet over leerzorg geen rekening houdt met de aanbevelingen die een praktijktoets met 9.000 leerlingen opleverde.

Het gaat niet om details, maar om opmerkingen bij het leerzorgkader zelf.  De minister moet de praktijktoets en het onderwijsveld ernstig nemen. Het dossier leerzorg is een uiterst belangrijk dossier dat het hele gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs raakt. Zonder middelen en zonder aanpassingen is de implementatie onmogelijk!

Rond de jaarwisseling hoopt de minister van onderwijs zicht te hebben op de mate waarin er een draagvlak is voor het dossier leerzorg. Uit het antwoord van de minister [PDF] van onderwijs op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V), blijkt dat hij leerzorg vervolgens gefaseerd wil invoeren.
Opmerkelijk is echter dat de minister in het huidige ontwerp van decreet geen rekening houdt met de aanbevelingen die een praktijktoets met 9.000 leerlingen opleverde. “Het gaat niet om details, maar om opmerkingen bij het leerzorgkader zelf”, stelt Kathleen Helsen. “De minister moet de praktijktoets en het onderwijsveld ernstig nemen. Het dossier leerzorg is een uiterst belangrijk dossier dat het hele gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs raakt. Zonder middelen en zonder aanpassingen is de implementatie onmogelijk!”

In de vorige legislatuur lanceerde de toenmalige minister van Onderwijs het voorontwerp van decreet over leerzorg. Hiermee wou hij leerlingen met speciale onderwijsnoden meer op maat ondersteunen, zodat meer leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen in het gewone onderwijs. Er werd een rooster ontwikkeld waarin leerlingen op basis van hun zorgvragen en specifieke vragen ingedeeld worden in zorgniveaus en clusters. Zo horen kinderen met autisme, bijvoorbeeld, in een andere cluster thuis dan kinderen met dyslexie of een motorische handicap.

Draagvlak

CD&V heeft dit dossier van in het begin ter harte genomen. Het leerzorgkader ontketende immers heel wat reacties uit het onderwijsveld. Zo bevat het voorontwerp van decreet heel wat onduidelijkheden en onvolkomenheden. Vooral de financiering en het gebrek aan draagkracht voor een dergelijke fundamentele hervorming, waren heel belangrijke knelpunten. Simulaties hebben aangetoond dat de volledige realisatie van leerzorg minstens een investering van 65 miljoen euro bedraagt. Een budget dat er vandaag niet is.

De minister stelt nu een gefaseerde aanpak voor, nl. werken met een basisdecreet in een eerste fase met behoud van de huidige financieringsmechanismen, en aanbouwdecreten in de tweede fase. Hij hoopt rond de jaarwisseling 2010-2011 een zicht te hebben op de mate waarin er een draagvlak is, maar gaat er van uit dat er op dit moment al consensus bestaat over het leerzorgkader. “De reacties en bezorgdheden in het onderwijsveld bevestigen echter het tegendeel”, stelt onderwijsspecialist Kathleen Helsen.

Praktijktoets

Vorige legislatuur vroeg de CD&V-fractie aan de Vlaamse Regering bijkomende informatie over de knelpunten en over de resultaten van de praktijktoets met 9.000 leerlingen. Deze praktijktoets doet aanbevelingen om de hiaten in het leerzorgkader aan te pakken. Tot op vandaag is duidelijk dat onvoldoende ingegaan wordt op de aanbevelingen.

Kathleen Helsen stelt vast dat intussen evenmin verdere onderzoeken gebeurd zijn zoals aanbevolen door de praktijktoets en het onderwijsveld: “Zo houdt de huidige operationalisering van het leerzorgkader te weinig rekening met de moderne visie op handicaps van de International Classification of Functioning of de moderne visie op mentale beperking. Nochtans maken deze elementen deel uit van de visie op leerzorg. Het huidige kader focust nog te zeer op de leerling en de beperking zelf en houdt geen rekening met de barrières in de omgeving. Het zou een zwaar gemiste kans zijn als we dit niet corrigeren.”

Op basis van de toets is bijvoorbeeld ook gebleken dat het zeer moeilijk is om kinderen in te schalen in doelgroepen omdat niet altijd in te schatten is welke stoornis bij het kind het meeste impact zal hebben op het leren. Kathleen Helsen: “Het is belangrijk de opdeling te herbekijken en aan te passen aan de moderne visie op handicaps. Dit zijn geen details. Maar fundamentele bedenkingen bij het kader. We moeten die ernstig nemen willen we leerzorg een kans op slagen geven.”

Toegevoegd op 11 oktober 2010

Tags: Leerzorg, Vlaams Parlement, Welzijn,

Facebook

Youtube

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief