Naar inhoud

Terug

Bedenkingen bij spijbelplan

Vorig jaar reeds diende Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen een uitgebreide resolutie in om het spijbelgedrag van jongeren aan te pakken. Het Vlaams Parlement organiseert dinsdag 28 maart en donderdag 30 maart een hoorzitting en gedachtewisseling rond het actieplan spijbelen van minister Vandenbroucke. Zij toetste het plan van de minister aan haar eigen voorstellen.

Kathleen heeft vijf grote bedenkingen bij het plan van de minister:

  1. Moeilijk gedrag verander je niet met een financiële boet
  2. De overheid moet zich uitspreken over luxe-verzuim
  3. Geef scholen, CLB's de ruimte en de middelen
  4. Met een goede studiekeuzebegeleiding kan je demotivatie voorkomen
  5. Wijs alle lokale besturen vooral op hun rol in de leerplichtcontrole

Moeilijk gedrag verander je niet met een financiële boete

Vorig jaar reeds diende Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen een uitgebreide resolutie in om het spijbelgedrag van jongeren aan te pakken. Het Vlaams Parlement organiseert dinsdag 28 maart en donderdag 30 maart een hoorzitting en gedachtewisseling rond het actieplan spijbelen van minister Vandenbroucke. Zij toetste het plan van de minister aan haar eigen voorstellen.

Ze heeft vijf grote bedenkingen bij het plan van de minister:

1.     Moeilijk gedrag verander je niet met een financiële boete: Spijbelen doet zich vooral voor in een aantal studierichtingen waaronder het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De minister wil nagaan hoe het spijbelgedrag van leerlingen binnen het deeltijds onderwijs kan verholpen worden door een inhouding van hun loon te voorzien. Kathleen Helsen gelooft niet in gedragsverandering via dergelijke straffen.

Om een straf effectief te maken moet zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een straf wordt o.a. best onmiddellijk gegeven bij het overtreden van de regels. Een straf moet verband houden met het onaanvaardbaar gedrag. Dat is hier bijvoorbeeld al een probleem. We moeten andere keuzes maken in de aanpak van de spijbelproblematiek en jongeren motiveren en stimuleren om zoveel mogelijk engagementen op te nemen in onze samenleving. Arbeid moet verloond worden. Schoolse inzet moeten we belonen”.

Dit heeft Kathleen Helsen kunnen vaststellen tijdens de jarenlange begeleiding van gedragsmoeilijke leerlingen. Het kan perfect voorkomen dat jongeren zeer goed functioneren op het werk maar het op school laten afweten. We mogen hen niet demotiveren door hun positieve inzet op het werk te bestraffen. Leerkrachten moeten in hun vorming leren hoe ze op een eenvoudige maar effectieve manier leerlingen kunnen motiveren, stimuleren en belonen voor inzet en positief gedrag. We moeten onze samenleving uitbouwen op het positieve dat aanwezig is.

2.     De overheid moet zich uitspreken over luxe-verzuim: In het actieplan wordt met geen woord gerept over luxe-verzuim: dat betreft o.a. de leerlingen die te vroeg met vakantie gaan. Nochtans is dat een veel geuite kritiek van scholen en directies. We moeten als overheid hierover een duidelijk signaal geven en dit mee voorzien in de sensibiliseringscampagnes naar leerlingen, ouders, artsen, reisbureaus,…

3.     Geef scholen, CLB’s de ruimte en de middelen: Scholen en CLB’s  moeten ruimte en middelen krijgen om een spijbelbeleid voor te bereiden en uit te voeren. In verschillende acties worden nieuwe initiatieven verwacht van scholen, pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s. Welke middelen de overheid daartegenover plaatst is onduidelijk. Zo wordt van scholen verwacht dat zij leertrajecten ontwikkelen op maat van de leerling. We moeten hen echter ook juridisch de ruimte geven om dat waar te maken. Met de huidige reglementering kunnen scholen geen apart leertraject voor leerlingen met problemen uittekenen. Ofwel volgt een leerling de lessen van de studierichting en het jaar waarvoor hij/zij is ingeschreven ofwel volgt de leerling de lessen niet. Het vormen van aparte groepen om leerachterstand bij te werken, om aandacht te schenken aan specifieke problemen is vandaag niet mogelijk en wordt evenmin voorzien in het actieplan. Dat is een tekort. Elke school moet de mogelijkheid hebben om een interne time-out te organiseren; autonoom of in samenwerking met externe organisaties. CLB’s moeten de ruimte en middelen hebben om leerlingen die zich niet inschrijven in een school te begeleiden. Vandaag worden deze leerlingen aan hun lot overgelaten. Het actieplan lost dit niet op.

4.     Met een goede studiekeuzebegeleiding kan je demotivatie voorkomen: Via spijbelgedrag brengt de leerling duidelijk tot uiting dat hij/zij niet meer gemotiveerd is om de schoolloopbaan verder te zetten. Vaak is dat ten gevolge van mislukkingen op school. Een verkeerde studiekeuze ligt meestal aan de basis van schools falen. Het is zeer verwonderlijk dat in het actieplan geen werk gemaakt wordt van een betere studiekeuzebegeleiding om schools falen en demotivatie te voorkomen. Noch in de sensibiliseringscampagnes, noch in de specifieke doelgroepen wordt melding gemaakt van de groep leerlingen en ouders die geconfronteerd worden met een c-attest op 30 juni en die een nieuwe studiekeuze moeten maken. Dat zijn belangrijke momenten in de schoolloopbaan van leerlingen.

5.     Wijs alle lokale besturen vooral op hun rol in de leerplichtcontrole: Lokale besturen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen in de spijbelproblematiek. Kathleen Helsen wil hen vooral een actieve rol geven in de leerplichtcontrole. “Te veel gemeentebesturen reageren niet of veel te laat op een vraag van de Vlaamse administratie om leerlinggegevens te toetsen aan het bevolkingsregister. De projecten die lokale besturen (hoofdzakelijk steden) ontwikkelen om spijbelaars te begeleiden mag er niet toe leiden dat scholen geen opdracht, ruimte of middelen krijgen om een spijbelbeleid te ontwikkelen. De eerste verantwoordelijke om problemen op te vangen in het schools functioneren zijn de scholen zelf. Dit wil niet zeggen dat andere partners niet moeten betrokken worden bij de problematiek en niet de mogelijkheid moeten krijgen om initiatieven te ontwikkelen”, aldus Kathleen Helsen.

Toegevoegd op 28 april 2009

Tags: Vlaams Parlement

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.