Naar inhoud

Terug

Vragen om uitleg

Nu het parlementaire jaar goed en wel begonnen is, zijn we er met de commissie onderwijs alvast stevig ingevlogen. De voorbije week stelde ik 4 vragen om uitleg aan de minister.

Ik vroeg hem wat zijn plannen waren voor het nieuwe Aanmoedigingsfonds, een fonds dat de bedoeling heeft om gelijke kansen diversiteit aan te moedigen in het hoger onderwijs. Men wil maatregelen nemen die de instroom en de doorstroom bevorderen van studenten uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. De middelen van dit aanmoedigingsfonds worden voorlopig verdeeld op basis van het aandeel van de onderwijssokkel van elke instelling. De minister verwees in zijn antwoord naar een conceptnota over de nieuwe aanpak van het Aanmoedigingsfonds. Deze kan je hier nalezen. In deze conceptnota worden alle doelgroepen nauwkeurig bekeken en geclusterd en de middelen herverdeeld. Deze aanpassing zal stapsgewijs worden ingevoerd vanaf dit schooljaar. Uiteraard zullen we dit met de grootste zorg opvolgen.

Ook ondervroeg ik de minister over het tekort aan stageplaatsen en over de planlast waarmee leerkrachten en directies te kampen hadden. Vooral voor de studenten verpleegkunde en studenten onderwijs zijn er te weinig stageplaatsen. Omwille van het belang van stages, vroeg ik de minister hoe hij de scholen zal aansporen om stagiairs aan te nemen. De minister verwees naar de taskforce ‘stages’ die is opgericht en deze problematiek bestudeert, en de studiedag over de lerarenopleiding van 5 oktober. Concrete acties voor de komende maanden en jaren zullen op termijn uitgewerkt worden.

In maart 2012 stelde de minister dat hij van plan was een oplossing te bieden aan de grote planlast in de onderwijswereld. Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van de Antwerp Management School en HoGent, vroeg ik de minister welke initiatieven we mogen verwachten op basis van de aanbevelingen van deze onderzoeken. De minister verwees naar het Vereenvoudigingsdecreet dat in de maak is, waarin tegemoet gekomen wordt aan een aantal van de aanbevelingen. Verder bekijkt de regering een ontwerp van actieplan, waarvan beslist moet worden wat men er deze legislatuur nog mee kan doen. De minister vroeg hier voldoende tijd voor, omdat hij een concreet en degelijk plan wilde hebben. Op mijn vraag om er een concrete timing op te plakken, kon hij dus niet antwoorden.

Tenslotte zocht ik uit wat de minister zal ondernemen om de leerkrachten beter te ondersteunen in hun taak om leerlingen bij te staan in hun oriëntatie naar het secundair onderwijs. Een onderzoek van een thesisstudent aan de Universiteit Antwerpen toonde aan dat kinderen van Marokkaanse en Turkse origine in het eerste jaar van het secundair onderwijs sneller in de B-klas belanden, ook al halen ze dezelfde resultaten als hun Vlaamse klasgenoten. In het Masterplan hebben we hiervoor deels een oplossing voor bedacht. Door de toegang tot de A- of B-stroom te koppelen aan schoolresultaten, is het onmogelijk om met goede resultaten in de B-stroom terecht te komen. Ik vroeg de minister naar de termijn waarop deze oplossing decretaal kon verankerd worden. De minister wees op andere factoren dan etnische afkomst. Hij stelde dat zijn administratie deze onderzoeken verder zal bestuderen. De oplossing die in het masterplan is opgenomen, zou volgens de minister snel ingevoerd kunnen worden.

Toegevoegd op 30 september 2013

Tags: Vlaams Parlement

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.