Naar inhoud

Terug

Vacature hoofdmedewerk(st)er dienst R.O.

De gemeente Herselt gaat over tot de aanwerving van een administratief hoofdmedewerk(st)er (B1-B3)voor de dienst ruimtelijke ordening en organiseert daarom een aanwervingsexamen voor deze voltijdse, contractuele functie voor onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

1.     FUNCTIEOMSCHRIJVING

De functie van administratief hoofdmedewerk(st)er ruimtelijke ordening kadert binnen het streven van de gemeente om een duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening uit te bouwen en de dienst ruimtelijke ordening administratief te ondersteunen in de haar toegewezen taken.

 

De administratief hoofdmedewerk(st)er ruimtelijke ordening staat onder andere in voor:

v  Het informeren van de burger met betrekking tot alle mogelijke informatie over de huidige wetgeving, stedenbouwkundige voorschriften, beleidsplannen

v  Daarnaast ook het voorbereiden van ontwerpbeslissingen of adviezen over onder andere stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen, beroepsprocedures

v  Administratieve uitwerking van dossiers: het aanvragen van adviezen aan de bevoegde instanties, organiseren openbare onderzoeken, instaan voor het inbrengen van de dossiers in het vergunningenregister

 

De administratief hoofdmedewerk(st)er rapporteert aan de stedenbouwkundige.

 

In deze functie is ook het communicatief aspect zeer belangrijk en de goede samenwerking met verschillende interne en externe diensten.

 

 

2.     FUNCTIEPROFIEL

De administratief hoofdmedewerk(st)er moet:

-          Beschikken over een degelijke kennis van de regelgeving ruimtelijke ordening

-          Inzicht hebben in structuur en werking van de gemeentelijke diensten

-          Leergierig zijn om op korte termijn een goede kennis te verwerven van de software gebruikt op de dienst ruimtelijke ordening

 

Bovendien is het evident dat de medewerker beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en kan hij/zij omgaan met tijdsdruk en stress-situaties. Een klantvriendelijke, onderzoekende en diplomatische ingesteldheid is onontbeerlijk. Bovendien is hij/zij bereid zich permanent bij te scholen en beschikt hij over een grote verantwoordelijkheidszin, zin voor collegialiteit en luisterbereidheid. Ook is het geen probleem om occasioneel buiten de diensturen te presteren.

 

3. Aanwervingsvoorwaarden

De kandidaat moet:

 

-       houder zijn van een bachelordiploma of hiermee gelijkgesteld;

-       onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

-       gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie;

-       de burgerlijke en politieke rechten genieten;

-       medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

-       voldoen aan de voorschriften van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

-       slagen voor een  aanwervingsexamen.

 

. Wij bieden

- een voltijdse contractuele overeenkomst van onbepaalde duur (Geïndexeerd brutojaarsalaris : minimum 27.825,36 €/jaar)

- extra voordelen: maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioenplan voor contractanten.

 

5. Selectieprocedure

 

Na de CV-screening volgt er een aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte:

 

a. Schriftelijk gedeelte (30/50)

Hierbij wordt een gevalstudie voorgelegd die peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven.

 

b. Mondeling gedeelte (30/50)

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de personeelsdienst op T. 014/53 90 05. U kan het verplichte CV-formulier vinden op de gemeentelijke website (www.herselt.be). Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de personeelsdienst.

 

6. Hoe solliciteren?

Kandidaten kunnen een schriftelijk CV richten aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt.

Sollicitaties worden ingewacht voor 30-09-2013.

Toegevoegd op 20 augustus 2013

Tags: Herselt

Facebook

Wie ik ben?

Ik ben Kathleen Helsen en woon samen met mijn man Danny en dochter Marie in Herselt. Ik ben schepen en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De thema's die me nauw aan het hart liggen, zijn onderwijs, werk en welzijn.

Meer over mij.

Schrijf in voor mijn nieuwsbrief

Bekijk hier alvast het archief.